Categories
Uncategorized

Bằng cấp tiếng anh là gì

Nhiều thuật ngữ được sử dụng để gọi tên các bằng cấp và chứng chỉ khác nhau bằng tiếng Anh, điều này có thể dễ khiến chúng ta nhầm lẫn với tiếng Việt và gây khó khăn không cần thiết. Vì vậy, trong bài luận hôm nay, chúng ta sẽ học cách định nghĩa bằng cấp trong tiếng Anh và cách phân biệt giữa các loại bằng và cách áp dụng chúng.

  • he earned a bachelor’s degree in physics from Sydney.
  • Cô ấy đã giành được bằng cử nhân vật lý từ Sydney.
  • Come on baby! You know, it’s hard to find a good job if you don’t have a high school diploma.
  • Cố lên nào con yêu! Con biết mà, thật khó để tìm được một công việc tốt nếu con không có bằng tốt nghiệp trung học.
  • Anne holds a certificate in human resource management from the Sydney University.
  • Anne có chứng chỉ về quản lý nguồn nhân lực của Đại học Sydney.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.