Categories
Uncategorized

SEE, WATCH, LOOK phân biết như thế nào?

Các từ xem và xem không thể thay thế cho nhau. Động từ này nhấn mạnh “quan sát” hoặc chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Do đó, đồng hồ có thể được hiểu là “quan sát” hoặc “đang xem”.
Nhìn vào biểu thị “nhìn vào” ai đó hoặc cái gì đó khi nó đứng trước giới từ at. Nghĩa này tương tự như nghĩa của động từ see, nhưng look at biểu thị ánh nhìn có chủ ý của người biểu diễn, thường là hướng về một hướng cụ thể. Hơn nữa, kiểu dáng không hấp dẫn và không tồn tại lâu như một chiếc đồng hồ đeo tay.
gon/about”>webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.