Categories
Uncategorized

Máy chấm công trong tiếng anh là gì?

1. MÁY CHẤM CÔNG TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Trong Tiếng Anh, Máy chấm công có thể được gọi là Timekeeper.

2. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TỪ VỰNG

  • timekeeper is a device used to record the time in/out of employees in businesses or stores.
  • Máy chấm công là một thiết bị được sử dụng để ghi nhận thời gian vào / ra của các nhân viên trong các doanh nghiệp hoặc cửa hàng.

3. CÁC VÍ DỤ ANH – VIỆT

  • In an employee timekeeping system, the timekeeper plays the role of a device to collect and manage timekeeping data of each employee in the enterprise.
  • Trong một hệ thống chấm công nhân sự, máy chấm công giữ vai trò như một thiết bị thu thập và quản lý dữ liệu chấm công của tất cả nhân viên trong doanh nghiệp.

Timekeeper card: Máy chấm công thẻ từ

Fingerprint timekeeper: Máy chấm công vân tay

Face timekeeper: Máy chấm công khuôn mặt

  • Face timekeeper is a type of time attendance machine that uses facial recognition algorithms to identify the employee’s identity.
  • Máy chấm công khuôn mặt là loại máy chấm công sử dụng các thuật toán nhận dạng khuôn mặt nhằm xác định danh tính nhân viên đang chấm công.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.