Categories
Uncategorized

Du lịch trong tiếng Nhật là gì?

Du lịch tiếng Nhật là ryokou (旅行), là việc đi lại nhằm mục đích niềm vui hoặc kinh doanh.

Từ đồng nghĩa với du lịch trong tiếng Nhật:

  • Kankou (観光).
  • Tabisuru (旅する).

Một số từ vựng liên quan đến du lịch trong tiếng Nhật:

Tsuaa (ツアー): Tour du lịch.

Tsuin (ツイン): Phòng đôi.

Ryokou sha (旅行者): Người du lịch.

Dantai ryokou (団体旅行): Du lịch tập thể.

Rizooto (リゾート): Khu nghỉ dưỡng.

Hoteru (ホテル): Khách sạn.

Hosuteru (ホステル): Nhà nghỉ.

Tenjou in (添乗員): Hướng dẫn viên.

Yoyaku (予約): Đặt trước phòng, vé.

Kyanseru (キャンセル): Hủy chỗ.

Shinguru (シングル): Phòng đơn.

Ryokou gaisha (旅行会社): Công ty du lịch.

Ryokou gyousha (旅行業者): Đại lý du lịch.

Ryokou nittei (旅行日程): Lịch trình du lịch.

Kojin ryokou (個人旅行): Du lịch cá nhân.

Pakku ryokou (パック旅行): Tour trọn gói.

Kankou ryokou (観光旅行): Du lịch ngắm cảnh.

Kaigai ryokou (海外旅行): Du lịch nước ngoài.

Shuugaku ryokou (修学旅行): Dã ngoại.

Xem thêm:

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb“>web

Leave a Reply

Your email address will not be published.