Categories
Uncategorized

Address là gì trong tiếng Anh

ədres, /ə.ˈdrɛs/, /ˈæ.dɹɛs/, /ə.ˈdɹɛs/; Type: verb, noun;

 { noun } direction for letters
I need the exact address so that I may go there.
Tôi cần một địa chỉ chính xác để có thể tới đó.
2. bài diễn văn

 { noun }
3. gọi

 { verb }
You’ll address him as sir, and his wife as madame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *